KONSEPTET VÅRT: GARDSBUTIKK, HAGERESTAURANT, SELSKAPSLOKALE, GULLBRYLLAUP, KONSERTARENA, TURMÅL
Dette er konseptet som me gjerne vil komma i mål med ein vakker dag:
GULLHAUG er eit hageområde på rundt 8 dekar, med høgt gjerde rundt, mest for å halda hjorten ute. Hagen er ei ramme som skal gjera det triveleg og innbydande å komma hit. Les meir ...
GULLHAUG skal me ha eigen gardsbutikk, der me sel produkt som er laga på garden, eller av andre i lokalmiljøet. Gardsbutikken vil alltid vera open når det skjer noko på GULLHAUG, og når hagen elles måtte vera open for publikum. Les meir ...
Om sommaren skal me ha hagerestaurant, med faste opningstider. Det blir servert lokale rettar, der mange av råvarene er dyrka på GULLHAUG eller andre stader i lokalområdet. Ureist, kortreist og til ein viss grad økologisk. Les meir ...
GULLHAUG er òg eit utandørs selskapslokale, der ein kan feira gullbryllaup (!), bryllaup, fødselsdagar, dåp, jubileum, konsertar, og andre arrangement med inntil 100 gjester. Det ideelle er 60 gjester. Er det dårleg vêr, får gjestene vera under tak, og skjerma mot vinden. Les meir ...
GULLHAUG har eige kapell, med digitalt flygel og digitalt kyrkjeorgel. Kapellet kan vera basis for bryllaup, gullbryllaup, konsertar, og mykje anna. Les meir ...
GULLHAUG er ein framifrå arena for friluftskonsertar, med inntil 300 gjester. Med utgangspunkt i kapellet og instrumenta der, hadde me sommaren 2022 to konsertar,  og sommaren 2023 fem konsertar, med publikum som var godt nøgde. Les meir ...
Og sist, men ikkje minst, er GULLHAUG eit fantastisk mål for turgrupper som kjem med buss. Kanskje ein tre-fire-timars stans på turen, der ein får med seg NATURSTIEN og GULLHAUG, inkludert matservering, underhaldning, og dessutan litt sjølvaktivisering, som anlegget er i ferd med å bli utstyrt for. Full pakke, med andre ord.
Det er fleire arenaer på GULLHAUG, som kan brukast til ulike føremål. Les meir ...
01.09.2023

Frå terrassen på GULLHAUG har du 360-graders view, med utsikt over halve Sunnhordland. Skriv gjerne i gjesteboka som ligg her. August 2022. Foto: Vibeke Teigen.

Anna og Arne dreg på åra. Her i midten av julestjerna på topen av Gullhaug, med Såto i bakgrunnen. Foto: Vibeke Teigen.

GULLHAUG ER FRAMLEIS UNDER ARBEID
På grunn av eit vanskeleg byråkrati gav me, på sjølvaste nyttårsaftan 31.12.2022, opp arbeidet med å få prosjektet GULLHAUG ferdig. Me har kjempa så lenge, utan å møta kommunal velvilje, at me grunneigarane, Anna og Arne, orkar ikkje meir. Om du er spesielt interessert i bakgrunnen, kan du lesa litt meir lengst nede på sida. 
Men andre i familien meiner at det må finnast ei løysing. For det vil vera altfor gale om alle pengane og timane skulle vera heilt til fånyttes, og at det området som er opparbeidd berre får gro til att.
Difor har me i 2023, saman med andre i familien, arbeidd med å få på plass noko som kanskje kan fungera. Men det blir uansett ikkje eit komplett opplegg i før ein gong i løpet av 2024, tidlegast. 
Følg difor med her på nettsida og sjå kva det endar opp med. Førebels tilbyr me bryllaup, gullbryllaup og dåp, der du leiger kapellet til seremonien, men kanskje held resten av festen ein annan stad. Og så har me GULLHAUGKONSERTANE. Les meir om desse nedanfor.
Innhaldet på denne heimesida baserer seg elles på det prosjektet me hadde planlagt, og som me altså framleis håpar kan bli ein realitet. Men gardsbutikken, hagerestauranten og selskapslokalet blir ikkje operative før tidlegast sommaren 2024.
12.01.2024
KOM GJERNE OPP OG SJÅ
Det er normalt fritt fram for alle å gå opp til GULLHAUG, heilt gratis, for å sjå på utsikta, og for å eta nista si. Og ikkje minst for å sjå om det skulle skje noko. 
Skriv deg gjerne inn i gjesteboka viss du har noko på hjartet. Den ligg i ein kvit postkasse på toppen.
Større grupper må ha løyve dersom dei vil slå seg til her. Du må då rekna med å betala ei viss leige, men det avheng av føremålet med besøket.
10.01.2024

Desse to fargerike fuglane, som er ei gåve frå tusenkunstnar Kjell Musland, møter deg allereie i porten.

Ho skriv ein epistel i gjesteboka. Foto: Kristian Hus.

GJESTEBOK
På toppen ligg det gjestebok i ein kvit kasse. Her kan du skriva nokre ord om det du måtte oppleva på GULLHAUG eller i FATLANDSKOGEN elles.
01.04.2024
GULLHAUG, EIN BERØMT VESTLANSK FJELLTOPP?
Frå og med nyttårsafta 31.12.2023 har GULLHAUG komme med som eitt av turmåla i den såkalla Fjelltoppjakten, som omfattar heile landet.
Det er ei fjør i hatten for oss, og for deg som turgåar i FATLANDSKOGEN, at me har fått innpass der, som fjelltopp, trass i at høgda over havet er beskjedne 80 meter.
Gå ofte på GULLHAUG, og skaff deg poeng! Klikk på plakaten ved sida av, og les. Du kan òg gå inn på Fjelltoppjakten si heimeside ved å klikka her.
09.01.2024

Eit ganske spesielt kapell, ikkje sant? Foto: Atle Helland.

BRYLLAUP ELLER GULLBRYLLAUP?
Sjølv om ikkje kommunen så langt har gitt oss løyve til å ha permanent toalett på GULLHAUG, vil me likevel tilby bryllaup og gullbryllaup i kapellet i sommarsesongen. Les meir om det her.
Ta kontakt om du ønskjer å leiga GULLHAUG til eit aktuelt arrangement, til Arne på arne.gjerde@outlook.com, telefon 938 17 200. Eller til Anna på akaldheimgjerde@gmail.com, telefon 99 24 25 36.
09.01.2024
GULLHAUGKONSERTANE
I sommarhalvåret blir det arrangert konsertar på GULLHAUG, eller ved NATURSCENEN i NATURSTIEN, eller andre stader i nærleiken. Det er broder Torvald, som nå har pensjonert seg frå jobbane sine på Island, som tek ansvar for konsertane. 
Der borte har han jobba som organist, korleiar, musikklærar, musikar og konsertarrangør. Nå vil me gjerne dra nytte av denne bakgrunnen hans her i Kvinnherad. 
01.01.2024

Torvald sjølv øver på kyrkjeorgelet sitt i kapellet.

Under reisinga av kapellet. Frå venstre Kjell, Arne Ragnar og Øyvind.

BIDRAGSYTARAR
GULLHAUG er eit prosjekt som grunneigar Anna og Arne Gjerde står hundre prosent bakom. Det er på vår eigedom (gnr 206 bnr 1), og sidan dette skal bli ein del av næringsgrunnlaget på garden, er det ikkje naturleg å invitera til dugnad. Det er altså våre pengar og vår arbeidskraft som er basis.
Likevel må Øyvind Gjærde nemnast spesielt. God nabo, pensjonist, med god gravemaskin. Han har gjort mykje dugnadsarbeid på prosjektet, kort og godt fordi han elskar GULLHAUG. Her voks han opp, og han har mange gode minne herifrå. Tusen takk, Øyvind, for at du er med og fører barndomsminna våre eit steg vidare!
Me to gamle (71 og 75 år) er ikkje spesialistar i alt, og me har heller ikkje veldig store musklar lenger. Følgjeleg har me leigd inn nokre gode folk som me gjerne vil takka for at GULLHAUG byrjar så smått å nærma seg den utforminga det er tenkt å ha.
Dei viktigaste av desse "muskelmennene" er: Kjell Musland, Arne Ragnar Johnsen, Øystein Thormodsæter, Stig Johannessen, Eirik Landa.
09.01.2024
BYRÅKRATIET STÅR I VEGEN FOR OSS
I 2021 gjekk heile året med, før kommunen omsider let oss ta i bruk vårt eige vassbasseng på 3000 m3, som er heilt nødvendig for å vatna den store hagen. 
I 2022 gjekk òg året med, fordi kommunen ikkje vil la oss få bruka avløpssystemet som me eig, og som 44 andre tomter på Fatland har lov å bruka. Men altså ikkje me som eig det! Me kan sjølvsagt ikkje driva GULLHAUG utan toalett og avløp. Inntil vidare har me sett opp eit festivaltoalett.
Me to eigarane, Anna og Arne, er altfor gamle nå, og helsetilstanden tilseier at me må prioritera annleis den delen av livet me har att. Fleire millionar kroner, pluss mange tusen arbeidstimar, må me langt på veg sjå som bortkasta. Så me får byrja å tenkja litt meir på oss sjølve.
Det er viktig å leggja til at lokalpolitikarane i hovudsak har vore svært positive til GULLHAUG. Det er krefter i byråkratiet som driv og sparkar bein på oss, ikkje politikarane. 
Og byråkratane sit tydelegvis med makta i Kvinnherad. Dei har til og med nekta oss finansiering i Innovasjon Norge! Utan pengar får me naturleg nok gjort lite.
09.01.2024
PS. Elles har Arne i mai 2024 begynt med ein blogg, som du kan sjå her. Noko må han finna på når byråkratane hindrar han i å bruka tida si på prosjektet.
Tilbake til toppen